Predpisi v zvezi s predložitvijo letnih poročil

DRUŽBE IN ZADRUGE

Gospodarske družbe in zadruge predložijo podatke za državno statistiko (do konca marca za preteklo koledarsko leto) ter za javno objavo. Rok za predložitev konsolidiranih in revidiranih letnih poročil za javno objavo je 8 mesecev po koncu poslovnega leta, za nerevidirana pa 3 mesece po koncu poslovnega leta.

PODJETNIKI

Samostojni podjetniki (razen samostojnih podjetnikov, ki so obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov) predložijo podatke za državno statistiko in za javno objavo do konca marca za preteklo koledarsko leto.

DRUŠTVA

Društva in zveze društev (vključno z društvi s statusom invalidske organizacije) predložijo podatke za državno statistiko in za zagotovitev javnosti do konca marca za preteklo koledarsko leto. Izjema so društva, ki so zavezana k reviziji; ta morajo revidirana letna poročila za zagotovitev javnosti predložiti v 8 mesecih po koncu koledarskega leta.

NEPRIDOBITNE ORGANIZACIJE

Nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava (ustanove, politične stranke, sindikati, itd.) predložijo podatke za državno statistiko in za zagotovitev javnosti do konca februarja za preteklo koledarsko leto.

PRAVNE OSEBE JAVNEGA PRAVA

Pravne osebe javnega prava (določeni in drugi uporabniki enotnega kontnega načrta) predložijo podatke za državno statistiko in za zagotovitev javnosti do konca februarja za preteklo koledarsko leto.

Vir: Ajpes

Sorodni članki: