3. javni razpis za ukrep 121-Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2011, za naložbe na področju živinoreje

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 121 v okviru PRP 2007–2013 za v hleve in pripadajočo opremo (oprema za proizvodnjo, krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka, mesa in jajc ter rejo živali.

Glede na obseg naložb se podpora dodeli enostavnim in zahtevnim naložbam:

  • enostavne naložbe so naložbe, katerih skupna vrednost načrtovanih naložb ne presega 50.000 eurov brez DDV,
  • zahtevne naložbe pa so naložbe, katerih skupna vrednost presega 50.000 eurov brez DDV.

Cilj podpore posodabljanja kmetijskih gospodarstev je spodbuditi prestrukturiranje in povečati učinkovitost gospodarjenja preko izpolnjevanja posebnih ciljev ukrepa, ter s tem prispevati k večji naložbeni aktivnosti ali povečanju produktivnosti dela v kmetijstvu.

Pogoji za sodelovanje: Vlagatelji so kmetijska gospodarstva, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije.

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 16.000.000 EUR od tega:

  • do 1.500.000 EUR za naložbe, ki so namenjene izboljšanju obstoječih hlevov za izvajanje ekološke reje govedi (Namen A),
  • do 4.000.000 EUR za naložbe, ki so namenjene prilagoditvi zahtevam minimalnih standardov s področja zaščite rejnih živali pri reji kokoši nesnic ter reji prašičev (Namen B)
  • do 10.500.000 EUR za naložbe v hleve in pripadajočo opremo za rejo drugih vrst in kategorij živali (Namen C)

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije

Rok: Rok za oddajo vlog je od naslednjega dne po objavi javnega razpisa do 30. 11. 2011, do 24. ure.

Dodatne informacije:

  • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, Faks: (01) 478-92-06, E-mail: aktrp@gov.si,
  • INFO točke KGZS – (INFO točke so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji).

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dostopna na spletnih straneh MKGP: www.mkgp.gov.si in ARSKTRP: www.arsktrp.gov.si.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Vir: Uradni list RS, Št. 84, Datum: 21.10.2011, Stran: 2405

Sorodni članki:

Komentiraj

Komentiraj