Doba amortiziranja

Vprašanje v zvezi z dobo amortiziranja je naslednje; ”Ali lahko podjetje spremeni dobo amortiziranja do davčno priznane stopnje? Če lahko, kakšne so posledice glede obrazca Davek od dohodka pravnih oseb?”

V zvezi s tem podajamo naslednje pojasnilo; Poslovodstvo lahko spremeni dobo amortiziranja, , vendar mora biti taka sprememba utemeljena s poslovnimi razlogi, po spremembi pa naj bi podjetje novo določeno stopnjo uporabljalo dlje časa. se kot odhodek davčno prizna v obračunanem znesku z uporabo metode enakomernega časovnega amortiziranja ter ob upoštevanju najvišje amortizacijske stopnje.

V zvezi s spremembo računovodske ocene koristnosti osnovnega sredstva se pojavlja vprašanje, ali gre v tem primeru za odstop od metode enakomernega časovnega amortiziranja, ki je edina dovoljena v skladu z ZDDPO-2. DURS je v pojasnilu št. 4200-25/2007 z dne 29.2.2007 zavzel stališče, da se spremembe amortizacijske stopnje, ki je posledica utemeljene spremembe prvotno ocenjene dobe koristnosti, ne šteje za spremembo metode enakomernega časovnega amortiziranja, zato se tako obračunana amortizacija prizna tudi za davčne namene. Vendar pa je tudi ob povečanju amortizacijske stopnje, ki je posledica skrajšanja prvotno ocenjene dobe koristnosti, takšno povečanje omejeno z višino najvišje letne amortizacijske stopnje za posamezno vrsto sredstev. Te stopnje so določene v 4. Odstavku 26. Člena ZDDPO-1, če ste sredstvo začeli amortizirati pred letom 2007, oziroma 5. Odstavku 33. Člena ZDDPO-2, če ste sredstvo začeli amortizirati po prvem januarju 2007.

Poleg dobe amortiziranja poslovodstvo lahko spremeni tudi metodo amortiziranja, vendar le za poslovne namene. Tako je ob metodi enakomernega časovnega amortiziranja mogoče izbrati tudi metodo padajočega amortiziranja ali metodo proizvedenih enot, vendar kot rečeno je za davčne potrebe uporabna le metoda enakomernega časovnega amortiziranja. V primeru izbire druge metode amortiziranja bi podjetje v prihodnjih davčnih obdobjih moralo ločeno ugotavljati tako imenovano poslovno in davčno amortizacijo. Če bi amortizacija po izbrani drugi metodi na letni ravni presegala enakomerno časovno amortizacijo, bi presežek obračunane amortizacije pomenil davčno nepriznan odhodek tekočega obdobja, ki pa bi bil davčno priznan najpozneje v zadnjem letu amortiziranja tega sredstva.

Sorodni članki: