Javni sektor: Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela – dopolnilno delo

Številka: 100-1035/2014/3
Datum: 31.07.2014

Na Ministrstvo za notranje zadeve smo prejeli vaše vprašanje, v katerem nas sprašujete glede povračila stroškov prevoza na delo in z dela v primeru, da zaposleni poleg zaposlitve v okviru polnega delovnega časa opravlja tudi dopolnilo delo, skladno z določbo 147. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 – popr., v nadaljevanju: ZDR-1), oziroma ima pri različnih delodajalcih sklenjenih več pogodb o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, ki skupaj pomenijo zaposlitev za polni delovni čas.

Uvodoma pojasnjujemo, da je povračilo stroškov prevoza na delo in z dela za javne uslužbence urejeno v Zakonu za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415 in 101/13 – ZdavNepr: v nadaljevanju ZUJF), Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti RS in kolektivnih pogodbah dejavnosti in poklicev (Uradni list RS, št. 40/12). Ne glede na dejstvo, da Ministrstvo za notranje zadeve ni pristojno za razlago ZDR-1 vam v zvezi z vašim vprašanjem podajamo odgovor, ki ga je treba obravna vati izključno kot stališče v okviru pristojnosti ministrstva v smislu zagotavljanja strokovne pomoči. Odgovor je tudi usklajen z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

V nadaljevanju pojasnjujemo, da 147. člen ZDR-1 določa, da delavec, ki dela polni delovni čas, sme izjemoma skleniti pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom z drugim delodajalcem, vendar največ za osem ur na teden, po poprejšnjem soglasju delodajalcev, pri katerih je zaposlen s polnim delovnim časom, če gre za opravljanje deficitarnih poklicev po podatkih zavoda za zaposlovanje ali za opravljanje vzgojno-izobraževalnih, kulturno umetniških in raziskovalnih del. Določitev načina uresničevanja pravic in obveznosti iz tega delovnega razmerja glede na pravice in obveznosti delavca pri delodajalcih, pri katerih je zaposlen s polnim delovnim časom pa je obvezna sestavina pogodbe o zaposlitvi.

Glede na navedeno menimo, da se glede povračila stroškov prevoza na delo in z dela v primeru, ko je javni uslužbenec zaposlen za polni delovni čas pri enem delodajalcu, pri drugem delodajalcu pa opravlja še , delodajalca sporazumeta glede deleža povračila stroškov prevoza na delo in z dela. Obveznosti delavca in delodajalca glede povračila stroškov prevoza na delo in z dela pa se navedejo v pogodbi o zaposlitvi. Tudi v primeru, če javni uslužbenec sklene pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas z več delodajalci (66. člen ZDR-1) in tako doseže polni delovni čas, menimo, da bi se delodajalci morali sporazumeti glede sorazmernega povračila stroškov prevoza na delo in zdela. Tudi v tem primeru pa bi bile obveznosti delodajalca in delavca glede povračila stroškov prevoza na delo in z dela navedene v pogodbi o zaposlitvi s krajšim delovnim časom.

Vir: MJU

Sorodni članki: