Obdavčitev avtorskih in sorodnih pravic, izplačanih v Makedonijo – upravičeni prejemnik

Logo-DURS-racunovodstvo-VitagoSlovenska družba je s fizično osebo, rezidentom Makedonije sklenila pogodbo o prenosu avtorskih in sorodnih pravic. Dohodek se fizični osebi izplača preko avtorske agencije iz Makedonije, ki ni delodajalec fizične osebe. Fizična oseba in avtorska agencija nimata stalne poslovne enote oziroma baze v Sloveniji.

Zavezanec sprašuje, ali je treba v tem primeru obračunati davčni odtegljaj v skladu z 70. členom ZDDPO-2 oziroma dohodnino v skladu z 78. členom ZDoh-2. Nadalje sprašuje, ali je mogoče uveljavljati znižano davčno stopnjo po 12. členu mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčenja med Slovenijo in Makedonijo ter kdo je upravičen do uveljavljanja ugodnosti (upravičeni lastnik dohodka ali avtorska agencija iz Makedonije)?

V zvezi z navedenim odgovarjamo:

Od plačila za uporabo ali pravico do uporabe avtorskih pravic slovenske družbe tuji avtorski agenciji, se na podlagi 3. točke prvega odstavka 70. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2  izračuna, odtegne in plača davčni odtegljaj po stopnji 15 %.

Ugodnosti iz 12. člena Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo o izogibanju dvojnega obdavčenja v zvezi z davki na dohodek in premoženje, lahko v konkretnem primeru uveljavi prejemnik tega dohodka, ki je rezident druge države pogodbenice (tj. Makedonije) in hkrati upravičeni lastnik licenčnin in avtorskih honorarjev.

Določba 70. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/2006, 90/2007, 56/2008, 76/2008, 92/2008, 5/2009, 96/2009 in 43/2010) določa, da se davek izračuna, odtegne in plača po stopnji 15 % od dohodkov rezidentov in nerezidentov – razen dividend in dohodkov podobnih dividendam, izplačanih preko poslovne enote nerezidenta, ki se nahaja v Sloveniji – ki imajo vir v Sloveniji, in sicer tudi od plačil za uporabo ali pravico do uporabe avtorskih pravic, patentov, zaščitnih znakov in drugih premoženjskih pravic in drugih podobnih dohodkov, kot to določa 3. točka prvega odstavka navedenega člena.

Za namene tega člena vključujejo plačila uporabe premoženjskih pravic plačila vsake vrste, prejeta za uporabo ali pravico do uporabe kakršnih koli avtorskih pravic za literarno, umetniško ali znanstveno delo, vključno s kinematografskimi filmi in programsko opremo, kateregakoli patenta, blagovne znamke ali modela, načrta, tajne formule ali postopka ali za informacije o industrijskih, komercialnih ali znanstvenih izkušnjah.

Konvencija med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo o izogibanju dvojnega obdavčenja v zvezi z davki na dohodek in premoženje (Uradni list RS – MP, št. 6/99, v nadaljevanju: konvencija) v 12. členu določa, da se licenčnine in avtorski honorarji, ki nastanejo v Sloveniji in se izplačajo rezidentu druge države, lahko obdavčijo v tej drugi državi (tj. v državi rezidentstva prejemnika dohodka). Vendar se lahko skladno z drugim odstavkom tega člena take licenčnine in avtorski honorarji obdavčijo v državi pogodbenici, v kateri nastajajo (tj. Sloveniji) in v skladu z zakoni te države, vendar pa, če je prejemnik upravičeni lastnik licenčnin in avtorskih honorarjev, tako obračunani davek ne sme presegati 10 odstotkov bruto zneska licenčnin in avtorskih honorajev.

Do ugodnosti iz 12. člena navedene konvencije je lahko na podlagi vloženega zahtevka za zmanjšanje oziroma oprostitev davka od plačil uporabe premoženjskih pravic na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja (KIDO 3) oziroma zahtevka za vračilo davka od plačil uporabe premoženjskih pravic na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka (KIDO 11), upravičen le prejemnik tega dohodka, rezident druge države pogodbenice (tj. Makedonije), ki je hkrati tudi upravičeni lastnik licenčnin in avtorskih honorarjev (angl. beneficial owner).

Upoštevajoč navedeno je z vidika presoje upravičenosti do ugodnosti iz konvencije pomembno, s kom je sklenjena pogodba o prenosu avtorskih in sorodnih pravic oziroma, kdo je končni prejemnik dohodka. Končni prejemnik dohodka je praviloma tuji avtor, lahko pa tudi tuja avtorska agencija, če je upravičenje do pravic intelektualne lastnine preneseno z avtorja na agencijo.

Avtorska agencija, na katero niso prenesene materialne avtorske pravice, temveč ta samo v imenu in za račun avtorja sklene pogodbo ali prejme plačilo, se ne šteje za upravičenega lastnika dohodka. To pomeni, da v konkretnem primeru avtorska agencija iz Makedonije, ne more uveljavljati ugodnosti iz konvencije, če nanjo niso bile prenesene materialne avtorske pravice.

Vir: Pojasnilo DURS, št. 4200-506/2011, 4. 5. 2011

Sorodni članki: