Mednarodno sodelovanje v davčnih zadevah

V DAVČNIH ZADEVAH

Izvajanje pravnega reda na področju vzajemne pomoči in upravnega sodelovanja v davčnih zadevah poteka prek mednarodne izmenjave informacij. Izmenjava informacij zajema tako področje posrednih in neposrednih davkov kakor izterjavo zahtevkov (“recovery of claims”), ki med drugim zadevajo tudi davek na dodano vrednost, davek na dohodek in kapital, davek na zavarovalne premije in požarne takse.

IZMENJAVA INFORMACIJ O V EU

Pomembno vlogo pri izmenjavi informacij o DDV v povezavi s transakcijami znotraj EU ima informacijski sistem za izmenjavo informacij o DDV (sistem VIES: VAT Information Exchange System). Davčni nadzor z uporabo sistema VIES poteka prek sodelovanja med davčnimi upravami držav članic EU.

Sistem VIES je pomemben tudi za davčne zavezance, ker omogoča preverjanje identifikacijske številke za DDV kupcev v drugih državah članicah EU. Dobavitelj blaga se mora namreč prepričati o tem, ali je identifikacijska številka za DDV, na katero se sklicuje kupec, veljavna.

Koda države in identifikacijska številka za DDV

Identifikacijsko številko za DDV v povezavi s prometom blaga med državami članicami EU sestavlja koda države, za katero stoji do 12 znakov. Identifikacijska številka za DDV, ki sledi kodi države, se začne v levem robu. Veljavni znaki so “0-9” in “A-Z”.

Preverjanje veljavnosti identifikacijskih številk za DDV davčnih zavezancev na območju Skupnosti

Slovenski davčni zavezanci lahko preverijo identifikacijske številke za DDV kupcev na prvi stopnji (zgolj preveritev veljavnosti) na spletni strani EU.

Nekatere države (Belgija, Bolgarija, Irska, Romunija, Slovaška, Švedska, Finska, Litva, Latvija, Estonija in Slovenija) so na tem spletnem naslovu že omogočile preveritev podatkov na drugi stopnji, to pomeni, da sta poleg veljavnosti identifikacijske številke za DDV navedena tudi ime oziroma naziv firme in naslov.

Slovenskim davčnim zavezancem je po vključitvi nacionalnega sistema VIES v mednarodno omrežje omogočena preveritev podatkov tako na prvi kot na drugi stopnji (ime oziroma naziv in naslov) na Davčni upravi RS,

v Oddelku za mednarodno izmenjavo informacij (CLO) na Generalnem davčnem uradu:

  • na telefonski številki: (01) 478 27 91
    • ponedeljek, torek, sreda, četrtek od 8.00 do 15.30
    • petek od 8.00 do 14.30
  • prek elektronskega naslova: clo.durs(at)gov.si
  • prek faksa: (01) 478 2770

MEDSEBOJNA POMOČ PRI IZMENJAVI PODATKOV IN VROČANJU DOKUMENTOV ZA NEPOSREDNE DAVKE

Pravno podlago za medsebojno pomoč pri izmenjavi podatkov za neposredne davke predstavlja Direktiva Sveta 77/799/EGS s spremembami, ki je prenesena v II. poglavje četrtega dela Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 ter sporazumi o izogibanju dvojnega obdavčevanja, ki jih ima Republika Slovenija sklenjene z drugimi državami.

Sporazumi o izogibanju dvojnega obdavčevanja so mednarodne pogodbe, ki se sklepajo za spodbujanje gospodarske rasti, tako da se odpravljajo davčne ovire pri mednarodnem trgovanju in investiranju in zmanjšuje možnost davčnih utaj (seznam veljavnih konvencij o izogibanju dvojnemu obdavčnevanju).  

Določbe o izmenjavi informacij pomenijo zelo široko sprejeto pravno podlago za izmenjavo in vsebujejo pravila, v skladu s katerimi se informacije izmenjujejo med državami. Izmenjava informacij se lahko opravi:

  • avtomatično: pristojni organi države si lahko avtomatično, brez predhodnega zahtevka, izmenjujejo podatke o neki vrsti dohodka (neki kategoriji informacij), ki ima vir v neki državi, prejemnik dohodka pa je v drugi državi;
  • spontano: izmenjava informacij brez predhodnega zahtevka, ko pristojni organ, ki informacijo posreduje, meni, da je ta lahko v interesu druge države;
  • na zahtevo: pomeni bistvo upravne pomoči, saj je v zahtevku eksplicitno navedeno, katere informacije je treba posredovati, da so to dejstva, ki zadevajo posamezne primere. Pomembno pri tej vrsti izmenjave je, da država, ki zahteva pridobitev konkretne informacije, najprej izčrpa vse možnosti pridobitve informacije v svoji državi in se šele nato obrne na pristojni organ druge države.

IZMENJAVA PODATKOV O DOHODKU OD PRIHRANKOV V OBLIKI PLAČIL OBRESTI

Z dnem 1. 7. 2005 se je začela izvajati Direktiva Sveta 2003/48/ES – o obdavčitvi dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti, ki je v slovenski pravni red prenesena v 10. podpoglavje petega dela Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 in uvaja obveznost za plačilne zastopnike, da pristojnemu davčnemu organu posredujejo podatke o dohodku od prihrankov v obliki plačil obresti, ki jih dosegajo upravičeni lastniki, vrsto, obseg podatkov in način njihovega zbiranja ter druge obveznosti, da bi se omogočila učinkovita obdavčitev teh dohodkov v državi članici EU, katere rezident je upravičeni lastnik.

Pristojni davčni organi si podatke o dohodku od prihrankov v obliki plačil obresti izmenjujejo avtomatično, do 30. junija tekočega leta za preteklo leto, v katerem so bila plačila dohodkov od prihrankov opravljena ali prejeta oziroma zagotovljena. Avtomatična izmenjava podatkov med državami članicami glede dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti je sredstvo za dosego učinkovite obdavčitve teh “plačil obresti” v državi članici EU, katere rezident je upravičeni lastnik. Države članice morajo sprejeti ustrezne ukrepe o sodelovanju in izmenjavi “bančnih” informacij plačilnih zastopnikov.

Prehodno obdobje glede izmenjave podatkov o dohodkih od prihrankov v obliki plačil obresti velja za Belgijo, Luksemburg in Avstrijo, če v tem obdobju uvedejo davčni odtegljaj na dohodek od prihrankov. Vendar pa prejemajo podatke, ki jih morajo sporočati plačilni zastopniki drugih držav članic EU.

Struktura davčne identifikacijske številke fizičnih oseb v evropskih državah

MEDSEBOJNA UPRAVNA POMOČ MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EU PRI POBIRANJU DAVŠČIN

DURS je pristojni organ za medsebojno upravno pomoč med državami članicami EU pri pobiranju davščin, katerih obveznost za plačilo je nastala v drugi državi članici EU, na področju davka na dodano vrednost, davka na dohodek in kapital in davka na zavarovalne premije in požarno takso.

Vir: DURS

Sorodni članki: