Razpis za dolgoročne kredite ter garancije za dolgoročne kredite za projekte mikro, malega in srednjega gospodarstva v letu 2011 – RRA Koroška

Predmet razpisa: Predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov v skupni višini 800.000,00 EUR, za katere bo RRA dodeljevala garancije v višini 50% skupne vrednosti kreditov, kar znaša 400.000,00 EUR.

Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:

 • nakup opreme (stroji, orodja, pisarniška oprema),
 • nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih prostorov,
 • nakup, ureditev in opremljanje zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov,
 • financiranje obratnih sredstev, v povezavi z investicijo.

Posojila niso namenjena poplačilu oziroma zamenjavi obstoječih posojil.

Pogoji za sodelovanje:
Na razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki, druge fizične osebe oziroma zasebniki, ki opravljajo dejavnost in so vpisani v ustrezen register in gospodarske družbe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • so člani Garancijske sheme RRA Koroška, d.o.o;
 • so podpisali vlogo za včlanitev ter plačali pristopnino;
 • ustrezajo merilom za mikro, male ali srednje velike gospodarske družbe po ZGD;
 • imajo sedež dejavnosti na območju občin, ki so prispevale v garancijsko shemo (občine: na Koroškem, , , na Koroškem, , Slovenj Gradec, , , Radlje ob Dravi, Vuzenica in Podvelka).

Razpisnik: Regionalna razvojna agencija za Koroško d.o.o.

Rok: Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do dneva porabe sredstev oziroma do 10.12.2011.

Dodatne informacije: Vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci na telefonski številki: 059/085-180, Kontaktna oseba: Metka Naveršnik, ali na poslovnih enotah sodelujočih bank.

Razpisna dokumentacija:
Obrazec – vlogo za dodelitev kredita in garancije lahko prosilci dobijo na naslednjih mestih:

 • na občinah, ki sodelujejo v garancijski shemi,
 • na sedežu RRA Koroška, Meža 10, Dravograd,
 • na spletni strani RRA Koroška, d.o.o.

Več: Več o tem najdete tukaj.

Vir: Uradni list RS, Št. 47, Datum: 17.6.2011, Stran: 1474

Sorodni članki: