Zaključni račun

je temeljni računovodski izkaz, sestavljen iz izkaza poslovnega izida in bilance stanja, ki je za gospodarske združbe predpisan z zakonom.

Primarni namen poročanja v zaključnem računu je nuditi različnim uporabnikom informacije, ki bodo vplivale do utemeljenih odločitev.

Sorodni članki: